خیوه

Khiva

مشخصات شهر

کشور: ازبکستان
جمعیت: ۵۰۰ هزار نفر

موقعیت