هتل CHHIMEKI

هتل CHHIMEKI Purano Dalku Chok 17 Chhetrapati, Thamel, 44600 Kathmandu, Nepal

مشخصات

فاصله تا ...

 • Dhobi Churko Park ۲۰۰متر
 • Bhurang Khel Park ۳۰۰متر
 • Thahity Chowk Park ۴۵۰متر
 • Chibahal Public Park ۵۰۰متر
 • Ashoka Smriti Chaitya ۵۵۰متر
 • Citron Garden ۶۵۰متر
 • Hanuman Dhoka ۸۰۰متر
 • Nasal Chowk ۸۰۰متر
 • Garden of Dreams ۸۵۰متر
 • Kathmandu Durbar Square ۵۸۰متر

مشخصات تماس

Purano Dalku Chok 17 Chhetrapati, Thamel, 44600 Kathmandu, Nepal

قوانین و امکانات

 • ساعت تحویل اتاق ۱۳:۰۰/۱۴:۰۰
 • ساعت تخلیه اتاق ۰۱:۰۰/۱۴:۰۰