هتل CITY GARDEN GRAND

هتل CITY GARDEN GRAND 8008 Makati Avenue, Corner Kalayaan, Makati, 1200 Manila, Philippines

مشخصات

فاصله تا ...

 • SGHM Alley ۴۰متر
 • Plaza Cristo Rey ۳۰۰متر
 • Quad ۴۰۰متر
 • Poblacion Park ۵۰۰متر
 • Urdaneta Park ۵۰۰متر
 • Casa Hacienda Park ۵۰۰متر
 • Bel Air 4 Park ۵۵۰متر
 • Velasquez Park Playground ۷۵۰متر
 • Rockwell Oval Garden ۷۵۰متر
 • Bel-Air Park ۷۵۰متر

مشخصات تماس

8008 Makati Avenue, Corner Kalayaan, Makati, 1200 Manila, Philippines

قوانین و امکانات

 • ساعت تحویل اتاق ۱۴
 • ساعت تخلیه اتاق ۱۲