هتل DERA

هتل DERA Ибн сино 10, 200100 Bukhara, Uzbekistan

مشخصات

مشخصات تماس

Ибн сино 10, 200100 Bukhara, Uzbekistan

قوانین و امکانات

  • ساعت تحویل اتاق ۱۴:۰۰/۰۰:۰۰
  • ساعت تخلیه اتاق ۰۸:۰۰/۱۲:۰۰