دوشنبه

Dushanbe

مشخصات شهر

کشور: تاجیکستان
جمعیت: ۸۶۳ هزار نفر
ساعت:

موقعیت